TingimusedVormPlaanKinnitus

LUIGE MAAELU NÄITUSLAADAL OSALEMISE TINGIMUSED

ÜLDISED TINGIMUSED

 1. Käesolevad osalemistingimused lepitakse korraldaja ja osaleja vahel kokku ja need jõustuvad alates hetkest, mil osaleja poolt korraldaja interneti koduleheküljel täidetud registreerimisleht aktsepteeritakse.
 2. Korraldaja võib keelduda osaleja poolt täidetud registreerimislehe aktsepteerimisest mh seetõttu, et piirata samaliigiliste kaupade müüjate hulka ja seeläbi säilitada pakutavate kaupate tasakaalu ja head laadamainet.
 3. Registreerimislehe aktsepteerimiseks on korraldaja poolt arve esitamine osalejale.
 4. Kui osaleja korrektselt arvet ei tasu, lõpeb korraldaja ja osaleja vaheline kokkulepe osalemistingimuste järgimiseks ja osaleja kaotab õiguse algselt tema poolt broneeritud müügiplatsile.
 5. Osalemistingimused kehtivad ka korraldaja ja osaleja esindajate suhtes.
 6. Korraldaja ja Osaleja on kohustatud järgima jäätmete liigiti kogumise nõudeid (segaolmejäätmed, biojäätmed, pandipakend, plast- ja metallpakend, joogikartong).

KORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Korraldaja annab osalejale Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajaks kasutamiseks müügiplatsi, eeldusel, et osaleja on korrektselt tasunud korraldaja poolt esitatud arve.
 2. Korraldaja määrab osalejate lõpliku paigutuse Luige Maaelu Näituslaadal, arvestades osaleja poolt arve tasumise aega ja võimalusel osaleja erisoove.
 3. Korraldaja võib nõuda osalejalt tõestust müüdava kauba päritolu kohta.
 4. Korraldaja annab osalejatele osalejakaardid (käepaelad) vastavalt üüritud müügiplatsi suurusele: kuni 30m2 – 3 osalejakaarti; 30-100 m– 5 osalejakaarti; üle 100 m2 – 8 osalejakaarti.
 5. Korraldaja võib keelata osalejal Luige Maaelu Näituslaada territooriumile tasuta sisenemise, kui osalejal ei ole ette näidata osalejakaarti.
 6. Korraldaja hoiab korras üldkasutatavad ruumid ja territooriumi, v.a osaleja enda müügiplatsi, kogu Luige Maaelu Näituslaada kestel.
 7. Korraldaja vastutab üldise korra eest Luige Maaelu Näituslaadal.
 8. Korraldaja on kohustatud sündmuse alale üles seadma nõuetekohaselt märgistatud jäätmemahutid jäätmete liigipõhiseks kogumiseks.
 9. Korraldaja ei vastuta osalejate väljapanekute, sh võimalike seadmete jms eest. Samuti ei vastuta korraldaja neile Luige Maaelu Näituslaada külastajate või teiste osalejate poolt tekitatud kahjustuste eest.
 10. Kui osaleja rikub osalemistingimusi, võib korraldaja neist taganeda ja nõuda osalejalt müügiplatsi ning asjade vabastamist ja tagastamist.

OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Osaleja järgib osalemistingimusi kogu Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajal.
 2. Osaleja tasub korraldaja poolt esitatud arve tähtaegselt ja täies mahus.
 3. Osaleja saab müügiplatsi kasutusõiguse üksnes pärast korraldaja poolt esitatud arve korrektset tasumist.
 4. Osaleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab toiduainete ja/või istikute müümisel osaleja järgima kõiki Põllumajandus- ja Toiduameti nõudmisi.
 5. Osaleja kujundab ise maitsekalt oma müügiplatsi.
 6. Osaleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta Luige Maaelu Näituslaada külastajatele mõeldud väikese prügikasti.
 7. Osaleja müüb ainult registreerimislehel loetletud tooteid.
 8. Osaleja ei üüri ega anna muul moel müügiplatsi kasutamiseks kolmandatele isikutele.
 9. Osaleja kannab kaasas osalejakaarti ning korraldaja nõudel esitab selle.
 10. Osaleja võib osta korraldajalt täiendavaid osalejakaarte hinnaga 5 eurot tükk.
 11. Osaleja ei tohi olla joobeseisundis või muude joovastavate ainete mõju all.
 12. Osaleja vastutab ise oma väljapaneku eest, sh selle säilimise ja sellele tekkinud kahjustuste eest.
 13. Osaleja vastutab Luige Maaelu Näituslaada külastajatele või muudele isikutele enda tekitatud või väljapanekust tuleneva kahju eest, sh punktis 20 kirjeldatud kohustuslike nõuete järgimata jätmise tõttu tekitatud kahju eest. Määritud tänavakivide asendamine 10€/kivi.
 14. Osaleja tagastab pärast Luige Maaelu Näituslaada lõppu korraldajale puhastatud müügiplatsi ja korraldajalt saadud asjad seisundis, milles ta need korraldajalt sai.
 15. Osaleja heastab tema käsutuses olnud korraldaja asjadele tekitatud kahju. Korraldaja asjade kadumise või hävimise korral asendab osaleja need samaväärsetega või hüvitab korraldajale nende maksumuse.
 16. Elektri kasutamiseks Luige Maaelu Näituslaadal peab osaleja olema teinud vastava märke registreerimislehel ning kasutama oma pikendusjuhet.
 17. Osaleja ei tohi paigutada reklaami, eksponaate jms oma müügiplatsist väljapoole.
 18. Osaleja kaustab vajadusel korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi.
 19. Kokkulepitud osalemistingimustest taganemiseks peab osaleja teavitama korraldajat kirjalikult hiljemalt 26. aprilliks 2024. Taganemisel pärast 26. aprilli 2024 võib korraldaja keelduda osalemise tühistamisest.

ÜLDISED TINGIMUSED

 1. Käesolevad osalemistingimused lepitakse korraldaja ja osaleja vahel kokku ja need jõustuvad alates hetkest, mil osaleja poolt korraldaja interneti koduleheküljel täidetud registreerimisleht aktsepteeritakse.
 2. Korraldaja võib keelduda osaleja poolt täidetud registreerimislehe aktsepteerimisest mh seetõttu, et piirata samaliigiliste kaupade müüjate hulka ja seeläbi säilitada pakutavate kaupate tasakaalu ja head laadamainet.
 3. Registreerimislehe aktsepteerimiseks on korraldaja poolt arve esitamine osalejale.
 4. Kui osaleja korrektselt arvet ei tasu, lõpeb korraldaja ja osaleja vaheline kokkulepe osalemistingimuste järgimiseks ja osaleja kaotab õiguse algselt tema poolt broneeritud müügiplatsile.
 5. Osalemistingimused kehtivad ka korraldaja ja osaleja esindajate suhtes.

KORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Korraldaja annab osalejale Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajaks kasutamiseks müügiplatsi, eeldusel, et osaleja on korrektselt tasunud korraldaja poolt esitatud arve.
 2. Korraldaja määrab osalejate lõpliku paigutuse Luige Maaelu Näituslaadal, arvestades osaleja poolt arve tasumise aega ja võimalusel osaleja erisoove.
 3. Korraldaja võib nõuda osalejalt tõestust müüdava kauba päritolu kohta.
 4. Korraldaja annab osalejatele osalejakaardid (käepaelad) vastavalt üüritud müügiplatsi suurusele: kuni 30m2 – 3 osalejakaarti; 30-100 m– 5 osalejakaarti; üle 100 m2 – 8 osalejakaarti.
 5. Korraldaja võib keelata osalejal Luige Maaelu Näituslaada territooriumile tasuta sisenemise, kui osalejal ei ole ette näidata osalejakaarti.
 6. Korraldaja hoiab korras üldkasutatavad ruumid ja territooriumi, v.a osaleja enda müügiplatsi, kogu Luige Maaelu Näituslaada kestel.
 7. Korraldaja vastutab üldise korra eest Luige Maaelu Näituslaadal.
 8. Korraldaja ei vastuta osalejate väljapanekute, sh võimalike seadmete jms eest. Samuti ei vastuta korraldaja neile Luige Maaelu Näituslaada külastajate või teiste osalejate poolt tekitatud kahjustuste eest.
 9. Kui osaleja rikub osalemistingimusi, võib korraldaja neist taganeda ja nõuda osalejalt müügiplatsi ning asjade vabastamist ja tagastamist.

OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Osaleja järgib osalemistingimusi kogu Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajal.
 2. Osaleja tasub korraldaja poolt esitatud arve tähtaegselt ja täies mahus.
 3. Osaleja saab müügiplatsi kasutusõiguse üksnes pärast korraldaja poolt esitatud arve korrektset tasumist.
 4. Osaleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab toiduainete ja/või istikute müümisel osaleja järgima kõiki Põllumajandus- ja Toiduameti nõudmisi.
 5. Osaleja kujundab ise maitsekalt oma müügiplatsi.
 6. Osaleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta Luige Maaelu Näituslaada külastajatele mõeldud väikese prügikasti.
 7. Osaleja müüb ainult registreerimislehel loetletud tooteid.
 8. Osaleja ei üüri ega anna muul moel müügiplatsi kasutamiseks kolmandatele isikutele.
 9. Osaleja kannab kaasas osalejakaarti ning korraldaja nõudel esitab selle.
 10. Osaleja võib osta korraldajalt täiendavaid osalejakaarte hinnaga 5 eurot tükk.
 11. Osaleja ei tohi olla joobeseisundis või muude joovastavate ainete mõju all.
 12. Osaleja vastutab ise oma väljapaneku eest, sh selle säilimise ja sellele tekkinud kahjustuste eest.
 13. Osaleja vastutab Luige Maaelu Näituslaada külastajatele või muudele isikutele enda tekitatud või väljapanekust tuleneva kahju eest, sh punktis 18 kirjeldatud kohustuslike nõuete järgimata jätmise tõttu tekitatud kahju eest. Määritud tänavakivide asendamine 10€/kivi.
 14. Osaleja tagastab pärast Luige Maaelu Näituslaada lõppu korraldajale puhastatud müügiplatsi ja korraldajalt saadud asjad seisundis, milles ta need korraldajalt sai.
 15. Osaleja heastab tema käsutuses olnud korraldaja asjadele tekitatud kahju. Korraldaja asjade kadumise või hävimise korral asendab osaleja need samaväärsetega või hüvitab korraldajale nende maksumuse.
 16. Elektri kasutamiseks Luige Maaelu Näituslaadal peab osaleja olema teinud vastava märke registreerimislehel ning kasutama oma pikendusjuhet.
 17. Osaleja ei tohi paigutada reklaami, eksponaate jms oma müügiplatsist väljapoole.
 18. Kokkulepitud osalemistingimustest taganemiseks peab osaleja teavitama korraldajat kirjalikult hiljemalt 26. aprilliks 2024. Taganemisel pärast 26. aprilli 2024 võib korraldaja keelduda osalemise tühistamisest.

LUIGE MAAELU NÄITUSLAADAL OSALEMISE TINGIMUSED

ÜLDISED TINGIMUSED

 1. Käesolevad osalemistingimused lepitakse korraldaja ja osaleja vahel kokku ja need jõustuvad alates hetkest, mil osaleja poolt korraldaja interneti koduleheküljel täidetud registreerimisleht aktsepteeritakse.
 2. Korraldaja võib keelduda osaleja poolt täidetud registreerimislehe aktsepteerimisest mh seetõttu, et piirata samaliigiliste kaupade müüjate hulka ja seeläbi säilitada pakutavate kaupate tasakaalu ja head laadamainet.
 3. Registreerimislehe aktsepteerimiseks on korraldaja poolt arve esitamine osalejale.
 4. Kui osaleja korrektselt arvet ei tasu, lõpeb korraldaja ja osaleja vaheline kokkulepe osalemistingimuste järgimiseks ja osaleja kaotab õiguse algselt tema poolt broneeritud müügiplatsile.
 5. Osalemistingimused kehtivad ka korraldaja ja osaleja esindajate suhtes.
 6. Korraldaja ja Osaleja on kohustatud järgima jäätmete liigiti kogumise nõudeid (segaolmejäätmed, biojäätmed, pandipakend, plast- ja metallpakend, joogikartong).

KORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Korraldaja annab osalejale Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajaks kasutamiseks müügiplatsi, eeldusel, et osaleja on korrektselt tasunud korraldaja poolt esitatud arve.
 2. Korraldaja määrab osalejate lõpliku paigutuse Luige Maaelu Näituslaadal, arvestades osaleja poolt arve tasumise aega ja võimalusel osaleja erisoove.
 3. Korraldaja võib nõuda osalejalt tõestust müüdava kauba päritolu kohta.
 4. Korraldaja annab osalejatele osalejakaardid (käepaelad) vastavalt üüritud müügiplatsi suurusele: kuni 30m2 – 3 osalejakaarti; 30-100 m– 5 osalejakaarti; üle 100 m2 – 8 osalejakaarti.
 5. Korraldaja võib keelata osalejal Luige Maaelu Näituslaada territooriumile tasuta sisenemise, kui osalejal ei ole ette näidata osalejakaarti.
 6. Korraldaja hoiab korras üldkasutatavad ruumid ja territooriumi, v.a osaleja enda müügiplatsi, kogu Luige Maaelu Näituslaada kestel.
 7. Korraldaja vastutab üldise korra eest Luige Maaelu Näituslaadal.
 8. Korraldaja on kohustatud sündmuse alale üles seadma nõuetekohaselt märgistatud jäätmemahutid jäätmete liigipõhiseks kogumiseks.
 9. Korraldaja ei vastuta osalejate väljapanekute, sh võimalike seadmete jms eest. Samuti ei vastuta korraldaja neile Luige Maaelu Näituslaada külastajate või teiste osalejate poolt tekitatud kahjustuste eest.
 10. Kui osaleja rikub osalemistingimusi, võib korraldaja neist taganeda ja nõuda osalejalt müügiplatsi ning asjade vabastamist ja tagastamist.

OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Osaleja järgib osalemistingimusi kogu Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajal.
 2. Osaleja tasub korraldaja poolt esitatud arve tähtaegselt ja täies mahus.
 3. Osaleja saab müügiplatsi kasutusõiguse üksnes pärast korraldaja poolt esitatud arve korrektset tasumist.
 4. Osaleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab toiduainete ja/või istikute müümisel osaleja järgima kõiki Põllumajandus- ja Toiduameti nõudmisi.
 5. Osaleja kujundab ise maitsekalt oma müügiplatsi.
 6. Osaleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta Luige Maaelu Näituslaada külastajatele mõeldud väikese prügikasti.
 7. Osaleja müüb ainult registreerimislehel loetletud tooteid.
 8. Osaleja ei üüri ega anna muul moel müügiplatsi kasutamiseks kolmandatele isikutele.
 9. Osaleja kannab kaasas osalejakaarti ning korraldaja nõudel esitab selle.
 10. Osaleja võib osta korraldajalt täiendavaid osalejakaarte hinnaga 5 eurot tükk.
 11. Osaleja ei tohi olla joobeseisundis või muude joovastavate ainete mõju all.
 12. Osaleja vastutab ise oma väljapaneku eest, sh selle säilimise ja sellele tekkinud kahjustuste eest.
 13. Osaleja vastutab Luige Maaelu Näituslaada külastajatele või muudele isikutele enda tekitatud või väljapanekust tuleneva kahju eest, sh punktis 20 kirjeldatud kohustuslike nõuete järgimata jätmise tõttu tekitatud kahju eest. Määritud tänavakivide asendamine 10€/kivi.
 14. Osaleja tagastab pärast Luige Maaelu Näituslaada lõppu korraldajale puhastatud müügiplatsi ja korraldajalt saadud asjad seisundis, milles ta need korraldajalt sai.
 15. Osaleja heastab tema käsutuses olnud korraldaja asjadele tekitatud kahju. Korraldaja asjade kadumise või hävimise korral asendab osaleja need samaväärsetega või hüvitab korraldajale nende maksumuse.
 16. Elektri kasutamiseks Luige Maaelu Näituslaadal peab osaleja olema teinud vastava märke registreerimislehel ning kasutama oma pikendusjuhet.
 17. Osaleja ei tohi paigutada reklaami, eksponaate jms oma müügiplatsist väljapoole.
 18. Osaleja kaustab vajadusel korduskasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi, lähtudes Kiili valla juhendist.
 19. Kokkulepitud osalemistingimustest taganemiseks peab osaleja teavitama korraldajat kirjalikult hiljemalt 26. aprilliks 2024. Taganemisel pärast 26. aprilli 2024 võib korraldaja keelduda osalemise tühistamisest.
KOHA INFO
KATEGOORIA VALIMATA!!!
A000- vaba
A000- valitud
A000- kinni
image/svg+xml cornhole Ponisõit HÜPITAJA B01 B21 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B22 B19 B20 K10 B23 B24 B25 B26 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V01 V02 K76 K77 K78 K79 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A21 A22 A23 A24 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C10 C12 C13 C14 C15 C20 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C30 A30 V50 V60 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 C31 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 B38 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 A55 K22 K23 K24 K25 K26 K20 K21 A60 K27 K28 K29 K30 F01 K05 K06 K07 K08 A25 A26 A27 A28 K01 A29 K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 V41 B30 B29 LA1 LA2 LA3 LA4 SA1 SA2 SA3 SA4 LA5 LA6 B46 B47 B48 K40 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K49 K50 K52 K51 A50 I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T22 T23 C11 C21 B49 V61 C00 B27 A51 D60 SA5 K70 K71 K72 K73 K00 A49 C32 A31 D25 LA7 B28 A33