LUIGE MAAELU NÄITUSLAADAL OSALEMISE TINGIMUSED

 

ÜLDISED TINGIMUSED

 

 1. Käesolevad osalemistingimused lepitakse korraldaja ja osaleja vahel kokku ja need jõustuvad alates hetkest, mil osaleja poolt korraldaja interneti koduleheküljel täidetud registreerimisleht aktsepteeritakse.
 2. Korraldaja võib keelduda osaleja poolt täidetud registreerimislehe aktsepteerimisest mh seetõttu, et piirata samaliigiliste kaupade müüjate hulka ja seeläbi säilitada pakutavate kaupate tasakaalu ja head laadamainet.
 3. Registreerimislehe aktsepteerimiseks on korraldaja poolt arve esitamine osalejale.
 4. Kui osaleja korrektselt arvet ei tasu, lõpeb korraldaja ja osaleja vaheline kokkulepe osalemistingimuste järgimiseks ja osaleja kaotab õiguse algselt tema poolt broneeritud müügiplatsile.
 5. Osalemistingimused kehtivad ka korraldaja ja osaleja esindajate suhtes.

 

KORRALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

 1. Korraldaja annab osalejale Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajaks kasutamiseks müügiplatsi, eeldusel, et osaleja on korrektselt tasunud korraldaja poolt esitatud arve.
 2. Korraldaja määrab osalejate lõpliku paigutuse Luige Maaelu Näituslaadal, arvestades osaleja poolt arve tasumise aega ja võimalusel osaleja erisoove.
 3. Korraldaja võib nõuda osalejalt tõestust müüdava kauba päritolu kohta.
 4. Korraldaja annab osalejatele osalejakaardid (käepaelad) vastavalt üüritud müügiplatsi suurusele: kuni 30m2 – 3 osalejakaarti; 30-100 m2 – 5 osalejakaarti; üle 100 m2 – 8 osalejakaarti.
 5. Korraldaja võib keelata osalejal Luige Maaelu Näituslaada territooriumile tasuta sisenemise, kui osalejal ei ole ette näidata osalejakaarti.
 6. Korraldaja hoiab korras üldkasutatavad ruumid ja territooriumi, v.a osaleja enda müügiplatsi, kogu Luige Maaelu Näituslaada kestel.
 7. Korraldaja vastutab üldise korra eest Luige Maaelu Näituslaadal.
 8. Korraldaja ei vastuta osalejate väljapanekute, sh võimalike seadmete jms eest. Samuti ei vastuta korraldaja neile Luige Maaelu Näituslaada külastajate või teiste osalejate poolt tekitatud kahjustuste eest.
 9. Kui osaleja rikub osalemistingimusi, võib korraldaja neist taganeda ja nõuda osalejalt müügiplatsi ning asjade vabastamist ja tagastamist.

 

OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

 1. Osaleja järgib osalemistingimusi kogu Luige Maaelu Näituslaada toimumise ajal.
 2. Osaleja tasub korraldaja poolt esitatud arve tähtaegselt ja täies mahus.
 3. Osaleja saab müügiplatsi kasutusõiguse üksnes pärast korraldaja poolt esitatud arve korrektset tasumist.
 4. Osaleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel osaleja järgima kõiki Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid ning istikute müümisel kõiki Põllumajandusameti nõudeid.
 5. Osaleja kujundab ise maitsekalt oma müügiplatsi.
 6. Osaleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta Luige Maaelu Näituslaada külastajatele mõeldud väikese prügikasti.
 7. Osaleja müüb ainult registreerimislehel loetletud tooteid.
 8. Osaleja ei üüri ega anna muul moel müügiplatsi kasutamiseks kolmandatele isikutele.
 9. Osaleja kannab kaasas osalejakaarti ning korraldaja nõudel esitab selle.
 10. Osaleja võib osta korraldajalt täiendavaid osalejakaarte hinnaga 5 eurot tükk.
 11. Osaleja ei tohi olla joobeseisundis või muude joovastavate ainete mõju all.
 12. Osaleja vastutab ise oma väljapaneku eest, sh selle säilimise ja sellele tekkinud kahjustuste eest.
 13. Osaleja vastutab Luige Maaelu Näituslaada külastajatele või muudele isikutele enda tekitatud või väljapanekust tuleneva kahju eest, sh punktis 18 kirjeldatud kohustuslike nõuete järgimata jätmise tõttu tekitatud kahju eest.
 14. Osaleja tagastab pärast Luige Maaelu Näituslaada lõppu korraldajale puhastatud müügiplatsi ja korraldajalt saadud asjad seisundis, milles ta need korraldajalt sai.
 15. Osaleja heastab tema käsutuses olnud korraldaja asjadele tekitatud kahju. Korraldaja asjade kadumise või hävimise korral asendab osaleja need samaväärsetega või hüvitab korraldajale nende maksumuse.
 16. Elektri kasutamiseks Luige Maaelu Näituslaadal peab osaleja olema teinud vastava märke registreerimislehel ning kasutama oma pikendusjuhet.
 17. Osaleja ei tohi paigutada reklaami, eksponaate jms oma müügiplatsist väljapoole.
 18. Kokkulepitud osalemistingimustest taganemiseks peab osaleja teavitama korraldajat kirjalikult hiljemalt 26. aprilliks 2021. Taganemisel pärast 26. aprilli 2021 võib korraldaja keelduda osalemise tühistamisest.
Nimi
Kui erineb juriidilisest nimest
Teie kaupa iseloomustav kategooria. NB! Kategooria muutmisel valitud kohad kustutatakse.
Kategooriat ei ole valitud! Palun valige kategooria
Tingmärgid
vaba valitud kinni
Kaardi suurus: 23
Valitud kohad
 1. Vali koht kaardilt!
Valitud koht Hind Märkus Eemalda
Vali koht kaardilt
Nimi Hind Vali
Elekter 240V *50
Elekter 3faasi100
Vesi **10
Lisa käepaelad ***5
*-max 2kW **-lillede kastmiseks on vesi tasuta ***-tasuta käepaelte hulk on näidatud tingimustes
Palun kirjutage siia oma elektriseadmete koguvõimsus KW, et oskaksime paremini planeerida.